Начало

Специалност „Социология” е модерна и иновативна!

Обучението се осъществява в рамките на Философски факултет на Югозападен университет “Неофит Рилски” и се провежда от катедра “Социология”.

Специалността осигурява редовно и задочно обучение (4 години) в бакалавърска степен и възможност за продължаване в три магистърски програми:

 • Социология и антропология на религията
 • Социологически изследвания и политически маркетинг
 • Социален мениджмънт и публични комуникации

Образованието може да продължи и в докторската програма по социология.

В съответствие с Учебния план студентите по социология получават основни познания по широк кръг дисциплини:

 • История на социологията
 • Въведение в социологията
 • Качествени и количествени методи
 • Информатика
 • Социология на стратификацията и неравенствата
 • Социология на образованието
 • Социология на комуникациите
 • Политически идеи и институции
 • Социална статистика
 • Социология на пола
 • Социология на религията
 • Социология на традиционните и модерните общества
 • Социология на културата
 • Обществено мнение и медии
 • Социология на правото
 • Нови религиозни движения
 • Икономическа социология
 • Политически маркетинг
 • Социология на музиката

Обучението се извършва по съвременна методика, с интерактивни методи, с приложение на мултимедия, видеофилми, конферентни връзки, обмяна на опит, дискусии и срещи с изтъкнати учени и специалисти в направлението и др.

Семинарните занятия протичат в практическа среда.

Провежда се летен социологически стаж в края на третата учебна година.

Студенти и преподаватели от специалност „Социология” участват в международен обмен по програма „Еразъм+” в различни университети.

Желаещите студенти могат да получат и допълнителна учителска правоспособност, паралелно с основното си обучение или в курс за следдипломна квалификация.

Завършилите специалност „Социология” могат да заемат следните длъжности:

 • Експерти и мениджъри в сферата на управлението, медиите, социалните дейности, бизнеса, публичната администрация, образованието
 • Консултанти, координатори, специалисти по социологически изследвания, маркетинг и реклама, човешки ресурси, мониторинг.
 • Анализатори на политики
 • Преподаватели, медиатори
 • Демографи, лобисти

Образование по социология - илюстрация