Проект Дигиталната медийна грамотност 2018-2022

Проектът „Дигиталната медийна грамотност в контекста на „общество на знанието“ : състояние и предизвикателства" е финансиран от Фонд Научни изследвания и се провежда в периода 2018 - 2022 г.

Той е насочен към изучаване на различни измерения на дигиталната грамотност на българското общество от гледна точка на възрастови, образователни, професионални и статусни характеристики. Използвани са различни методи на изследване: интервюта, фокус групи, национално количествено изследване, анализ на политики и политически документи.

Получените резултати от цялостния проект са богати по отношение на разнообразието от информацията и получени данни.

Основни изводи на проекта са, че в съвременните условия дигиталната грамотност на българското общество е сравнително висока и тя се влияе от възрастовата, образователната и доходната компонента. Дигиталната грамотност и умения на учащите са на високо ниво и като цяло в обществен контекст има развита позитивна нагласа към дигиталните аспекти на съвременния глобален свят.

Резултатите на проекта са популяризирани чрез участие в научни конференции, чрез поредица от публикации в международни и национални индексирани и престижни списания и издания, както и чрез средствата на медиите.

Написана е колективна монография "Дигиталната медийна грамотност" и са проведени редица форуми, разработено е лекционно съдържание, направен е сайт на проекта,.